|

תחשיב זכויות בניה על פי הקומה הרעיונית – הפרשנות המרחיבה.

המועצה הארצית לתכנון ובניה דנה בימים אלו בעריכת תחשיב של תוספת זכויות בניה לפי הקומה הרעיונית – כלומר, שטחה של קומה שהייתה נבנית  לו היו מנוצלות מלוא זכויות הבנייה במגרש על פי התוכנית הקיימת (ללא הזכויות הנוספות שמעניקה התמ”א), ולא על פי שטחן של הקומות הבנויות בבניין הקיים, המיועד להריסה.
ברוב המקרים תחשיב של תוספת זכויות בניה לפי הקומה הרעיונית יביא להגדלה משמעותית בזכויות על פי תוכנית תמ”א 38.
ההסבר לכך נעוץ בעובדה שבניינים שקמו עד לשנת 1980 , ורק בבניינים אלו עוסקת תוכנית התמ”א, לא נוצל פוטנציאל זכויות הבניה המותר על המגרש, ומאז 1980 רק הלכו וגדלו זכויות הבניה. שיטה זו נקראת הפרשנות המרחיבה.
בדו”ח שפורס הוסבר שעדיפה שיטת הקומה הרעיונית – דבר היכול להביא אחידות בנייה לפי התב”ע – קבוצת בניינים שיקבלו נפח בניה דומה, ולא על פי בניין בודד – כי אז צפויים להתקבל בניינים שונים ושטחים שונים.
בכל מקרה ממליץ הדו”ח כי במקרים בהם שיטת הקומה הרעיונית תביא לתוספת זכויות בנייה מצומצמות יותר מאשר לתוספת על פי הקומה הקיימת – יש להגדיר , אומר הדו”ח, כי היקף זכויות הבניה לא יפחת מזה שניתן היה לקבל על פי שיטת הקומה הקיימת.
רעידת אדמה- כל השינויים הצפויים בתמ-א 38 - נדל-ן - TheMarkerרעידת אדמה- כל השינויים הצפויים בתמ-א 38 - נדל-ן - TheMarker (2)

Similar Posts